Bouppteckning efter Albrecht Haglund
Linköping 24 oktober 1871
Estate inventory after Albrecht Haglund
Linköping, October 24, 1871
År 1871 den 24 October utställde sig undertecknade, af
magistraten utsedde deputerade, uti gården No 12 Sankt Kors
qwarter här i staden, för att laga Bouppteckning förrätta ef-
ter förre Magazinsmätaren Albrecht Haglund, som afled den
17de i denna månad samt efterlemnade såsom ende arfwinge,
sonen Bror Johan Haglund, som, ännu omyndig, sistlidne
wår begaf sig på sjöresa, utan att kändt är hvarest han
för närvarande wistas. Hans rätt bewakades wid detta
tillfälle af Waktkneckten Carl Johan Persson. -
Qwarlåtenskapen uppgafs af enkan Anna Maria
Modin, som i 4 år skött den aflidnes hushåll.
Egendomen antecknades och wärderades sålunda:
Tillgångar
kontanta penningar
funnos i boet wid den aflidnes dödstema
1. Fickuhr af nysilfwer___________________________ 3:-
2. kaffekokare, 1. skaftpanna, 1. kruka, 1. skål,
allt af koppar, 1. ljusplåt af messing  ______________ 3:-
1. Gryta, 2. skaftpannor, 1 Plättpanna, 1. Pann-
kakslagg, 1. bröpanna, 1. Brandring, 1. eldtång,
2. Prässjern, 1. såg, 1. hammare, 2. Grytkrokar,
3. par knifwar med gafflar, 2. ljussaxar ___________ 3:-
1. Strykjern med lod, 1. Gräddsked, 4. Theskedar __
1:50
1. Bleckkruka, 1. Durkslag, 1. Sihl, 1. Refjern,
1. Skål, 1. tratt, 1. ljusform, 2. dosor, 1. ljussta-
ke, 2. brickor, 3. Brödkorgar ____________________
1:50
1. Sockerskål, 1. Gräddskål, 1. Carafin, 5. dricksglas,
2. saltkar, 1. Diglas, 2 flaskor ____________________ 1:-
Transport 13:-
Riksmynt
3

In the year 1871 on October 24, the undersigned, by magistrate
appointed deputies, were present in lot No. 12 Sankt Kors
district in this city, to conduct legal estate inventory after the
former warehouse surveyor Albrecht Haglund, who died on the
17th of this month and left behind as his only heir, his
son Bror Johan Haglund, who, still a minor, set off on a
sea journey last spring, without it being known where
he currently resides. His right was looked after on this
occasion by the prison warden Carl Johan Persson. -
The inheritance was reported by the widow Anna Maria
Modin, who for four years has managed the deceased's household.
The property was recorded and valued as follows:
Assets
cash
were in the estate at the deceased's death
1. Pocket watch of nickel silver
_____________________ 3:-
2. coffee boilers, 1. shaft pan, 1. pot, 1. bowl,
all made of copper, 1. light sheet of brass
___________ 3:-
1. Casserole, 2. shaft pans, 1. pancake iron, 1.
Griddle, 1. bread pan, 1. Fire Ring, 1. firewood tongs,
2. Press Irons, 1. saw, 1. hammer, 2. Pot Hooks,
3. couples of knives with forks, 2. candle scissors _____ 3:-
1. Flatiron with solder, 1. cream spoon, 4. Teaspoons __ 1:50
1. Tin Pot, 1. Colander, 1. Sieve, 1. Grater,
1. bowl, 1. funnel, 1. candle mould, 2. cans, 1. candlestick,
2. trays, 3. Bread Baskets _______________________ 1:50
1. Sugar Bowl, 1. cream bowl, 1. decanter, 5. drinking glasses,
2. salt shakers, 1. feeding bottle, 2. flasks __________ 1:-
Transport 13:-
Riksmynt
3

Linköpings rådhusrätt och-magistrat AV:8 1871
Transport 13:-
12. Porslinstallrikar, 1. Thekanna, 3. Caffekoppar
med 6. fat, 1. Spilkum_____________________________ 0:75
1. Mortel, 1. stenkruka och 1. fat____________________ 0:25
2. Bolstrar, 1. madrass, 3. kuddar med diverse
stoppning__________________________________________5:-
3. gamla Sängtäcken, 2. lufter och gardiner__________ 2:50
1. par lakan_______________________________________ 1:-
6. handdukar, 1. Serviette__________________________ 1:-
1. klaffbyrå, 1. Dragkista__________________________ 10:-
1. Utdragssäng, 1. parti böcker____________________ 1:50
1. Bord, 6. Stolar, 1. pall_________________________ 1:50
1. spegellåda, 1. syskrin, 1. syklamp, 4. Taflor_______ 1:-
1. Wägguhr, 2. Bilder _____________________________ 1:-
1. Soffa. 2. kistor, 1. kafweldon, 1. bandstol, 1. så,
2. gamla werktygslådor, 1. skofwel, 1. skyffel______ 1:50
Den aflidnes gångkläder, bestående af: 1. surtout,
2. bonjourer, 5. par byxor, 8. wästar, 2 pälsar,
8. skjortor, 1. förskinn, 2. hattar, 1. mössa,
6. halsdukar, 3. Nattkappor, 6. kragar
2. par Stöflar, ett parti gamla strumpor______________
Summa Tillgångar
Skulder
Begrafningskostnader_________________________________36:37
Till Carolina Nestor i Eggeby, Westerlösa Socken_________ 16:-
Till fångkneckten Carl Johan Persson___________________ 10:-
Bouppteckningsarfwodet, 1 procent af tillgångssumma_____ 0:63
Wärderingsmännens arfwode___________________________ 2:-
Summa skulder
Brist i Sterbhuset alltså
3.


40


20


63.


65.
2.

Att alla dessa tillgångar och skulder i detta bo blifwit af mig
Transport 13:-
12. Porcelain Plates, 1. Teapot, 3. coffee cups
with 6. saucers, 1. deep bowl___________________________ 0:75
1. Mortar, 1. stone pot and 1. plate_______________________0:25
2. Bolsters, 1. mattress, 3. pillows with various
stuffing______________________________________________ 5:-
3. old quilts, 2. drapes and curtains______________________ 2:50
1. couple of sheets____________________________________ 1:-
6. towels, 1. Serviette_________________________________ 1:-
1. escritoire, 1. chest of drawers_________________________ 10:-
1. Pull-out Bed, 1. batch of books _______________________ 1:50
1. Table, 6. Chairs, 1. stool_____________________________ 1:50
1. mirror box, 1. sewing box; 1. pin cushion, 4. paintings__________ 1:-
1. Wall Clock, 2. Pictures ______________________________ 1:-
1. Sofa. 2. coffins, 1. mangling board, 1. band chair, 1. basin,
2. old tool boxes, 1. shovel, 1. dustpan___________________ 1:50
The deceased's street clothes, which consisted of: 1. surtout,
2. frock-coats, 5. pairs of trousers, 8. waistcoats, 2. coats,
8. shirts, 1. leather apron, 2. hats, 1. cap,
6. mufflers, 3. Night Coats, 6. collars
2. pair of boots, 1. batch of old socks ______________
Total Assets
Debts
Funeral costs_______________________________________36:37
To Carolina Nestor in Eggeby, Västerlösa parish__________16:-
To the prison warden Carl Johan Persson________________10:-
Inventory fee, percent of total assets__________________ 0:63
Appraisers' fee  ____________________________________ 2:-
Total Debts
Deficit of the estate, ergo
3.


4020

63.


65.
2.

That all these assets and debts in this estate have been, by me,
Linköpings rådhusrätt och magistrat AV:8 1871
redligen uppgifne och att ingenting deraf, med min vetskap
och wilja är doldt och utelemnadt; betygar, med eds förplig-
telse, Linköping som ofwan
Anna Maria Modin
Sålunda, efter uppgift, antecknadt och wärderat; Betyga
Linköping som ofwan
C.A.Håkansson        A.B.Bergström     C.G.Ekberg
Rådman                 Wärderingsmän
honestly declared and that nothing of it, to my knowledge
and will, is concealed or omitted; testifies, under obligation of oath,
Linköping as above
Anna Maria Modin
Thus, according to testimony, recorded and evaluated; testify
Linköping as above
C. A. Håkansson     A.B.Bergström     C.G.Ekberg
Alderman                      Appraisers

Linköpings rådhusrätt och magistrat AV:8 1871
Noteringar
"Waktkneckten Carl Johan Persson" var gift med Albrechts syster Anna Sophia Nestor.

Änkan Anna Maria Modin hade inte varit gift med Albrecht Haglund, utan var hans hushållerska

Carolina Nestor i Eggeby var Albrechts syster.

I ett brev daterat 25 oktober 1871 skriver Christina Nestor:
"Jag har tenckt att vi skulle gömma 1 klocka du kan ju behålla den det enda minne af din Fader den är ej mycket verd men det är dock något". Det verkar lite sent påtänkt eftersom boupptescningen då redan hade ägt rum. Ett fickur av nysilver är det fösta föremålet som tas upp i bouppteckningen.
Notes
The prison warden Carl Johan Persson was married to Albrecht's sister
Anna Sophia Nestor.

The widow Anna Maria Modin was not married to Albrecht Haglund. She was his housekeeper.

Carolina Nestor in Eggeby was Albrecht's sister.

In a letter dated October 25, 1871, Christina Nestor writes "I have thought that we would hide 1 watch you can keep it the only memory of your Father it is not worth much but it is something". That idea seems a little tardy as the inventory of the estate had already been done. A pocket watch made of nickel silver is the first object mentioned in the inventory.
I had some trouble translating some things because I didn't understand the Swedish word. The pictures below are, of course, not of the actual objects mentioned above, but are hopefully of the same type.
Brandring / Fire ring


brandring
Used to support pans when cooking over an open fire

Syklamp / Needle cushion

Syklamp

Syklamp
"Klamp" in Swedish suggests someting heavy. I don't know the purpose of the lead weight.
http://www.hardell.net/slhist